Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:42


Jesteś tutaj :: eBIP :: Przetargi
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Rzeszów: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku w Tarnobrzegu
Numer ogłoszenia: 121125 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Rzeszów: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku w Tarnobrzegu
Numer ogłoszenia: 121125 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli Skarbowej , ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8659600, 8659673, faks 017 8621476.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.rzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa dostawa energii elektrycznej do budynku w Tarnobrzegu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - budynek położony w Tarnobrzegu przy ul. Moniuszki 6B. Zakres zamówienia jest niepodzielny co oznacza, że Wykonawca musi posiadać umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej. 2. Podstawowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Budynek dz. nr 417/2, ul. Moniuszki 6B, w Tarnobrzegu 1) Tytuł prawny do nieruchomości: w trwałym zarządzie, 2) Przyłącze: kablowe o napięciu znamionowym 230/400V, 3) Planowane szacunkowe zużycie energii w trakcie trwania umowy: ok. 21977 kWh, 4) Ilość punktów poboru: 1, 5) Grupa taryfowa: C11, 6) Grupa przyłączeniowa: V grupa, 7) Moc przyłączeniowa: 33 kW, 8) Moc umowna: 33 kW, 9) Układ pomiarowo - rozliczeniowy: 3-fazowy, 1-taryfowy, zabezpieczenie przelicznikowe 63 A. 3. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 przywołanej ustawy. 4. Dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo Energetyczne, Kodeksu cywilnego oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi, Taryfie dla energii elektrycznej Sprzedawcy, Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 5. Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) energii jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. 6. Na planowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej składa się rzeczywiste zużycie zwiększone o 15% na wypadek zwiększenia zużycia lub zainstalowania dodatkowych odbiorników energii. W przypadku niewykorzystania planowanej szacunkowej ilości energii przed terminem trwania umowy, wartością umowy będzie rzeczywista ilość energii jaka została wykorzystana przez Zamawiającego, a Sprzedawcy nie będzie przysługiwało w tym zakresie żadne roszczenie względem Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeśli: 1) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 2) posiada (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) aktualną podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie stawia w tym zakresie dodatkowych wymagań

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucji w przypadku zmiany cen i stawek opłat Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podstawie aktualnej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w trybie określonym przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) Zmiany cen i stawek opłat dokonywane będą od dnia wejścia w życie nowej taryfy OSD. 2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany określonych w ofercie cen obejmujących świadczenie usług dystrybucyjnych i cen sprzedaży energii elektrycznej w przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą stawki podatku VAT, akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami od dnia ich wejścia w życie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uks.rzeszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, pok. 615..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów, pok. 812 - Kancelaria Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Data składania ofert:
2014-06-13 10:00:00


Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Autor: Bogdan Chruściel
Data: 2014-06-05 09:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2014-06-05 11:03:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym treść 57.50 KbPlik DOC
2. SIWZ Tarnobrzeg 1.19 MBPlik PDF
3. Załącznik nr 1 59.00 KbPlik DOC
4. Załącznik nr 2 do SIWZ 34.00 KbPlik DOC
5. Załącznik nr 3 do SIWZ 33.50 KbPlik DOC
6. Załącznik nr 4 do SIWZ 33.00 KbPlik DOC
7. Załącznik nr 5 do SIWZ 34.50 KbPlik DOC
8. Załącznik nr 1 do Siwz-zmodyfikowany 70.50 KbPlik DOC
9. 8-informacja o modyfikacji Siwz_BIP 72.00 KbPlik DOC

Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl