Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:41


Jesteś tutaj :: Organizacja
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Struktura organizacyjna

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną kontroli skarbowej podległą ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
Siedzibą Urzędu Kontroli Skarbowej jest Rzeszów, ul. Geodetów 1. 
Terytorialny zasięg działania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie obejmuje województwo podkarpackie, a także wchodzący w skład województwa świętokrzyskiego powiat sandomierski.
Urzędem Kontroli Skarbowej w Rzeszowie kieruje Dyrektor powoływany przez ministra do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który w szczególności:
1.   organizuje pracę Urzędu Kontroli Skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników;
2.   ustala plany kontroli;
3.   upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
4.   wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie o kontroli skarbowej;
5.   wydaje wyniki kontroli;
6.  dokonuje w uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne;
7.  może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze informacje dotyczące działalności kontroli skarbowej na terenie objętym zasięgiem działania urzędu kontroli skarbowej;
8.  prowadzi działalność analityczną i progno­styczną w odniesieniu do negatywnych zja­wisk występujących w zakresie kontroli skar­bowej oraz przedstawia w tym zakresie in­formacje i analizy organom administracji rządowej;
9.   zapewnia przy pomocy wyodrębnionych ko­mórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, ochronę fizyczną i techniczną inspektorom i pracow­nikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym osobom, organom i instytucjom państwowym.
 
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie sprawuje nadzór nad pracą inspektorów kontroli skarbowej i pracowników zatrudnionych w urzędzie. Wyjątek stanowią inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w komórkach, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej i pracownicy zatrudnieni w komórce wywiadu skarbowego bowiem nadzór nad ich działalnością  w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o kontroli skarbowej sprawuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
Urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i innych pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może upoważnić Wicedyrektorów, Głównego Księgowego, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Urzędu i innych pracowników Urzędu do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji, wyników kontroli, postanowień i zaświadczeń.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może upoważnić osoby zatrudnione w urzędzie do podpisywania pism, wyrażania opinii oraz podejmowania rozstrzygnięć w jego imieniu, w tym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może upoważnić inspektora do wydawania decyzji lub wyniku kontroli.
Właściwość miejscową dyrektorów urzędów kontroli skarbowej ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby kontrolowanego, z zastrzeżeniem:
- art. 10 ust. 2 pkt 11, czyli sytuacji gdy Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wyznaczy dyrektora urzędu kon­troli skarbowej właściwego do wszczę­cia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego, kontroli podatkowej lub przeprowadzenia innej czynności w spra­wach z zakresu kontroli skarbowej, także poza właściwością miejscową dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
-  art. 10a ustawy o kontroli skarbowej, czyli sytuacji gdy Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w uzasadnionych przypadkach przekaże, w drodze postano­wienia, wszczęte postępowanie kon­trolne, kontrolę podatkową lub inną czynność w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, w tym w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy o kontroli skarbowej, do dalszego prowadzenia in­nemu dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej.
 
           
            Nadzór nad działalnością dyrektorów urzędów kontroli skarbowej sprawuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
      
 
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej ( j.t. Dz. U. z 2011r.,  Nr 41, poz. 214 z późn. zm. ).
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej  (Dz. U. Nr 13, poz. 62).
3.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29  listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 257).
4.Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie nadania statutu urzędów kontroli skarbowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 2).
5.Regulamin Organizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, po zatwierdzeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zarządzeniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Nr 16 z dnia 17 lipca 2014 r. wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2014r.
 
 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 257)Plik PDF 42.70 Kb
2. Regulamin organizacyjny UrzęduPlik PDF 2.83 MB
3. Struktura organizacyjna UrzęduPlik PDF 132.32 Kb
4. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowejPlik PDF 284.49 Kb
5. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowejPlik PDF 28.04 Kb
Autor: Teresa Piechowicz-Barzyk
Data: 2011-05-10 08:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2011-05-10 13:01:00
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-09-17 09:01:29

Rejestr zmian

Oglądano 17655 razy


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl