Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie
  
29-09-2014, Poniedziałek, 12:41


Jesteś tutaj :: Zasady funkcjonowania
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Procedura

        Postępowanie kontrolne jest prowadzone zgodnie z planem kontroli. Plany kontroli ustala Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie stosownie do zadań określonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
Postępowanie kontrolne może być również prowadzone poza planem kontroli, na pod­stawie uzyskanych informacji lub materia­łów albo przeprowadzonych analiz.
        Procedura postępowania kontrolnego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej ( Dz. U. z 2011r., nr 41, poz. 214 ze zm.), natomiast w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) .
        Organ kontroli skarbowej w pierwszej kolejności wszczyna postępowanie kontrolne (zawsze z urzędu w drodze doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego).
Do wszczęcia postępowania kontrolnego stosuje się   odpowiednio art. 282b i art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa, a więc organ zawiadamia kontrolowanego o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Postępowanie kontrolne wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Jeżeli postępowanie kontrolne nie zostanie wszczęte w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie postępowania kontrolnego wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie postępowania kontrolnego przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zaś zgody kontrolowanego. Obowiązek doręczenia zawiadomienia nie istnieje wówczas, gdy wystąpi jeden z przypadków opisanych w art. 282c ustawy Ordynacja podatkowa.
       Następnie w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego, organ kontroli skarbowej może wszcząć i prowadzić kontrolę podatkową.
Wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo oso­bie wymienionej w art. 284 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, upoważnienia do jej przeprowadzenia. O za­miarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolo­wanego.
Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych oraz doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. W takim przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej doręcza się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli. Przepis art. 284a ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
      Czynności kontrolne przeprowadza inspektor kontroli skarbowej wraz z upoważnionymi pracownikami, po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych.
           Czas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy określa ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). Kontrola podatkowa kończy się doręczeniem protokołu kontroli. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić wyjaśnienia lub zastrzeżenia do jego treści.
            Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wy­znacza kontrolowanemu 7-dniowy ter­min do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
 Uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem art. 14c ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, który stanowi, że kontrolowany może, w terminie wyznaczo­nym zgodnie z art. 24 ust. 4, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrol­nym uprzednio złożoną deklarację podatko­wą. Na możliwość skorygowania deklaracji or­gan kontroli skarbowej wskazuje, wyznacza­jąc stronie termin, o którym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej.
Kontrolowany ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji o której mowa powyżej oraz o złożeniu deklaracji korygującej deklarację złożoną zgodnie z art. 14c ust. 2.
            Organ kontroli skarbowej kończy po­stępowanie kontrolne:
1) decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, gdy:
a) ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, podatku akcyzowego oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin, z zastrzeżeniem sytuacji gdy kontrolowana spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa albo komandytowoakcyjna została rozwiązana w trakcie postępowania kontrolnego – w takiej sytuacji organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją, o której mowa w art. 115 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.
b) ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbo­wych, z zastrzeżeniem pkt 2  lit. a,
c) w trakcie toczącego się postępo­wania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu;
2) wynikiem kontroli, gdy:
a) ustalenia dotyczą nieprawidłowoś­ci w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 i ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej,
b) ustalenia dotyczą nieprawidłowoś­ci w zakresie innym niż wymie­niony w pkt 1, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy niepra­widłowości nie stwierdzono,
c) kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 ustawy korygującą dekla­rację obejmującą w całości stwier­dzone nieprawidłowości.
        
     Decyzję, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, doręcza się kontrolowa­nemu oraz organowi podatkowemu właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kon­trolnego, reprezentującemu Skarb Pań­stwa, który staje się wierzycielem obo­wiązków wynikających z tej decyzji. Od decyzji tej służy odwołanie do właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kon­trolnego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej — jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbo­wej. Jeżeli nie można ustalić właściwe­go dyrektora izby skarbowej lub dyrek­tora izby celnej, odwołanie służy do dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej właściwego ze względu na siedzibę urzędu kontroli skarbowej, którego dyrektor wydał decyzję.
Od decyzji, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej, wydanych przez Ge­neralnego Inspektora Kontroli Skarbo­wej oraz od decyzji w sprawach stwier­dzenia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz o wznowieniu postępowania, wyda­nych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo przez dyrekto­ra urzędu kontroli skarbowej, nie służy odwołanie lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ, który wydał decyzję. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Ordynacja podat­kowa dotyczące odwołań.
           
Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej jest:
1) Generalny Inspektor Kontroli Skar­bowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej, jeżeli decyzja została wy­dana przez ten organ;
2) Generalny Inspektor Kontroli Skar­bowej, jeżeli decyzja została wydana przez dyrektora urzędu kontroli skar­bowej, z tym że w tym przypadku postępowanie może być wszczęte wyłącznie z urzędu.
               Do uchylenia lub zmiany decyzji osta­tecznej właściwy jest organ kontroli skarbowej, który ją wydał.
               Organem właściwym w sprawach o wznowienie postępowania jest dyrektor urzędu kontroli skarbowej, jeżeli wydał w sprawie decyzję w ostat­niej instancji.
Jeżeli przyczyną wznowienia postępo­wania jest działanie dyrektora urzędu kontroli skarbowej, o wznowieniu po­stępowania rozstrzyga Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który równocześnie wyznacza dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do przeprowadzenia postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.
             Jeżeli decyzja, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczę­cia postępowania kontrolnego, nie na­licza się odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrol­nego do dnia doręczenia decyzji. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczy­nił się kontrolowany lub jego przedsta­wiciel lub opóźnienie powstało z przy­czyn niezależnych od organu.
            Przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 nie stosuje się, jeżeli ustalenia postępowania kontrolnego dotyczą spraw zakończonych decyzją organu podatkowego. W tym przypadku organ kontroli skarbowej wy­daje wynik kontroli, który przekazuje właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego organowi podatkowemu oraz kontrolo­wanemu.
 
           W przypadku decyzji ostatecznej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej lub Dyrektora Izby Celnej w wyniku odwołania strony od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie - właściwy do wznowienia postępowania będzie wówczas ten organ, który ją wydał.
 
        Wynik kontroli doręcza się kontrolowa­nemu oraz, z uwzględnieniem art. 27 ust. 4 ustawy o kontroli skarbowej, właściwemu organowi lub dysponen­towi części budżetowej, któremu, w przypadku stwierdzenia nieprawid­łowości, doręcza się ponadto doku­mentację z czynności kontrolnych. Je­żeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagadnienia należące do właściwości różnych organów, każde­mu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli i dokumentację za­wierającą ustalenia w sprawie, w któ­rej właściwy jest ten organ.    Jeżeli w wyniku postępowania kontrol­nego zostały stwierdzone nieprawidło­wości, organ lub dysponent części budżetowej, o którym mowa powyżej, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wyniku kontroli lub wyciągu z wyniku kontroli, zawia­domić organ kontroli skarbowej, który wydał wynik kontroli, o sposobie wy­korzystania zawartych w nim ustaleń lub o przyczynach ich niewykorzysta­nia.
         Wynik kontroli w zakresie oświadcze­nia o stanie majątkowym doręcza się wnioskodawcy postępowania kontrol­nego.
         Wynik kontroli i dokumentacja z czyn­ności kontrolnych w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europej­skiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych mogą być przekazane:
1) właściwej instytucji zarządzającej;
2) organom Unii Europejskiej;
3) osobom uprawnionym na podsta­wie zawartych przez Rzeczpospolitą
Polską umów międzynarodowych;
4) przedstawicielom innych państw w zakresie realizacji wspólnych pro­gramów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Euro­pejskiej.
         Kontrolowany jest obowiązany, z wy­jątkiem sytuacji, gdy wynik kontroli dotyczy oświadcze­nia o stanie majątkowym, w ciągu 30 dni po upływie ter­minu określonego w art. 27 ust. 1 pkt 7 ustawy o kontroli skarbowej, poin­formować organ kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wskazanych nie­prawidłowości.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może zwró­cić się do sprawującego nadzór nad kontrolowanym lub do właściwego organu z notą syg­nalizacyjną informującą o dostrzeżonych nie­prawidłowościach.
         Jeżeli kontrolowany złoży korygującą deklarację w zakresie nieprawidłowoś­ci stwierdzonych w postępowaniu kon­trolnym zakończonym wynikiem kon­troli, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lit. c, organ kontroli skarbowej, który wydał wynik kontroli, podejmuje, w formie postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie, zakończone postępowanie kontrolne. Czynności prze­prowadzone w postępowaniu kontrol­nym, które jest podejmowane, pozo­stają w mocy.
        
             Postępowania kontrolne wszczęte i niezakończone przez organy kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 127, poz. 858) prowadzi się według przepisów dotychczasowych.
Wszczęte i niezakończone w dniu wejścia w ży­cie ww. ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw postępowania w sprawach uchy­lenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych oraz wznowienia postępowania zakoń­czonego decyzją ostateczną dyrektora urzędu kontroli skarbowej prowadzą organy właściwe w tych spra­wach od dnia wejścia w życie ww. ustawy, przy czym wszystkie podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.
Obowiązki i uprawnienia Generalnego Inspekto­ra Kontroli Skarbowej jako strony w sprawach uchyle­nia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji osta­tecznych oraz wznowienia postępowania zakończone­go decyzją ostateczną dyrektora urzędu kontroli skarbowej, w których w dniu wejścia w życie ww. ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw przysługuje lub została wniesiona skarga do sądu administracyjnego, przejmują organy właściwe w tych sprawach od dnia wejścia w życie ww. ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
 
         W Strukturze Organizacyjnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie występuje Wydział Realizacyjny. Inspektorzy i pracownicy w nim zatrudnieni są umundurowani. Wydział posiada na wyposażeniu środki przymusu bezpośredniego.Zakresy uprawnień oraz tryb ich działania określa ustawa o kontroli skarbowej w rozdziale 2a „Uprawnienia kontroli skarbowej oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej” oraz wydane rozporządzenia.
 
      Informacje gromadzone i przetwarzane w ra­mach kontroli skarbowej, w tym na podsta­wie art. 7c i 7d ustawy o kontroli skarbowej, stanowią tajemnicę skarbo­wą, z wyjątkiem informacji gromadzonych i przetwarzanych w zakresie, o którym mo­wa w art. 2 ust. 1 pkt 4-7 ustawy o kontroli skarbowej.
Akta kontroli i informacje z nich wynikające Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie udostępnia na zasadach określonych w art. 34 a i b ustawy o kontroli skarbowej.
 
                                                         
      
 
 
 
 
 
 

  


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowejPlik PDF 284.49 Kb
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowaPlik PDF 782.86 Kb
Autor: Teresa Piechowicz-Barzyk
Data: 2011-05-10 08:00:00
Udostępnił: Łukasz Zięzio
Data: 2011-05-10 13:37:00
Modyfikował(a): Łukasz Zięzio
Data: 2014-09-17 09:40:33

Rejestr zmian

Oglądano 12195 razy


Urząd Kontroli Skarbowej
ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. (17)86-25-805
fax. (17)86-21-476
email: uks1891@pk.mofnet.gov.pl
www.uks.rzeszow.pl