Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Miasta Hajnówka
Strona główna »»Rada Miasta Hajnówki >> Uchwały Rady Miasta >> Uchwały Rady Miasta - 2002,2003,2004


Pokazuje pozycje 31 - 40(wszystkich 125)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


Uchwała Nr XVII/101/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
Uchwała Nr XVII/101/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2004 r.   w sprawie odwołania Pana Józefa Gryca z mandatu ławnika Sądu Rejonowgo w Bielsku Podlaskim do orzekania w sprawach z zakresu spraw karnych i cywilnych.               Na podstawie art. 166 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.-  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256) na wniosek Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Rada Miasta uchwala co następuje: § 1   Odwołuje się Pana Józefa Gryca z mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z powodu niewykonywania obowiązku ławnika.   § 2   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od doręczenia zawiadomienia Prezesa Sądu o skreśleniu z listy ławników.   ...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-06-16 Data publikacji: 2004-06-16
Data modyfikacji: 2004-06-16


Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2004r.   w   sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowo - wychowawczych podległych Gminie Miejskiej Hajnówka oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć niektórych innych nauczycieli.            Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000r. Nr 12, poz. 136, nr 19 poz. 239, Nr 22 poz. 291, Nr 122 poz. 1323 , z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144poz. 1615, z 2002r. Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185 , Nr 113 poz. 984 , Nr 200 poz. 1683, z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 103 poz. 196 ), po uzyskaniu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty uchwala się...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-06-16 Data publikacji: 2004-06-16
Data modyfikacji: 2004-06-16


Uchwała nr XVII/99/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 26 maja 2004 r.w sprawie planu rozwoju lokalnego gminy na lata 2004-2013  ...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-11-03 Data publikacji: 2004-11-03
Data modyfikacji: 2004-11-03


Uchwała Nr XVII/98/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
Uchwała Nr XVII/98/04Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 maja 2004 r     w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.              Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96 poz. 873) uchwala się co następuje:   § 1   Uchwala się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-06-16 Data publikacji: 2004-06-16
Data modyfikacji: 2004-06-16


Uchwała Nr XVII/98/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/76/99 z dnia 15 września 1999 roku w sprawie postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia i kontroli....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-05-26 Data publikacji: 2005-02-17
Data modyfikacji: 2005-02-17


Uchwała Nr XVI/95/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2003 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-05-06 Data publikacji: 2004-05-06
Data modyfikacji: 2004-05-06


Uchwała Nr XV/94/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-04-07 Data publikacji: 2004-04-07
Data modyfikacji: 2004-04-07


Uchwała Nr XV/93/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
w sprawie zmian w podziale miasta Hajnówka na obwody głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-04-07 Data publikacji: 2004-04-07
Data modyfikacji: 2004-04-07


Uchwała Nr XV/91/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 31 marca 2004 r.w sprawie planu pracy Rady Miasta Hajnówka na 2004 r....

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-04-07 Data publikacji: 2004-04-07
Data modyfikacji: 2004-04-07


Uchwała Nr XV/90/04 Rady Miasta Hajnówka

Autor: Urząd Miasta Hajnówka
z dnia 31 marca 2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok...

 czytaj dalej
Publikator: Jolanta Zachaj Data utworzenia: 2004-04-07 Data publikacji: 2004-04-07
Data modyfikacji: 2004-04-07


 
Urząd Miasta Hajnówka
e-mail: hajnowka@hajnowka.pl    tel: 85 6822180