Fundacja dla Polski

Ciekawostki:

Produkt regionalny to produkt, którego jakość jest zdecydowanie wyższa od przeciętnej, związana z miejscem pochodzenia i lokalnymi metodami wytwarzania. Nazwa produktu wykorzystuje lub nawiązuje do regionu, konkretnego miejsca, w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany produkt jest wytwarzany.
2004 – rok uruchomienia Programu.
www.produkty-tradycyjne.pl – portal dla producentów i konsumentów produktów regionalnych i tradycyjnych.
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego – instytucja zrzeszająca i reprezentująca interesy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych.
Krajowy System „Jakość Tradycja” – pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości.
Ekonomia społeczna – działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli.
 

Jesteś na: Strona główna > Programy > programy zakończoneWydrukuj

PROGRAM ROZWOJU REGIONALNEGO
(realizacja Programu została zakończona w grudniu 2010 r.)

Cel społeczny

Pierekaczewnik – brzmi tajemniczo? Dla niektórych to tylko nietypowy pieróg, dla innych tajna broń w walce ze strukturalnymi problemami regionów wschodnich. Ta i inne potrawy regionalne to nie zwykłe jedzenie, ale element tradycji, kultury, integracji społecznej. Pomoc w organizacji ich produkcji czy sprzedaży jest istotnym elementem wsparcia dla regionów dotkniętych wysokim bezrobociem i niskimi dochodami.

Rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych to nie tylko nowe miejsca pracy na wsi, dodatkowe źródło dochodu dla producentów i bogatsze stoły miejskich łasuchów, ale często także istotny element strategii rozwoju regionu. Dlatego Program Rozwoju Regionalnego koncentruje swoje działania na projektach, których celem jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich poprzez prowadzenie spójnej, ze strategią regionu, polityki rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych.

Działania Programu, polegające na szkoleniach, doradztwie, publikacjach drukowanych i internetowych, obejmują pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy na wsi, uruchamianie dodatkowych źródeł dochodu oraz wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na tych terenach.


Działania

Rejestracja dwóch produktów regionalnych w Komisji Europejskiej
W ramach programu producenci z województwa podkarpackiego i podlaskiego otrzymują wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wniosków o rejestrację produktów w Komisji Europejskiej. Grupa producentów z województwa podlaskiego złożyła 30 maja 2010 r. wniosek o rejestrację sera korycińskiego jako Chronionego Oznaczenia Geograficznego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i wniosek ten został przyjęty. Grupa producentów powideł krzeszowskich złoży wniosek do końca listopada 2010 r.

Czas trwania projektu: 2009-2010
Wsparcie finansowe: Fundacja Biebrzańska, Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie
Partner: Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska


Kampania informacyjna nt. Wspólnej Polityki Rolnej
Korzystając z różnorodnych środków przekazu, prowadzona jest promocja wytwarzania tradycyjnych i regionalnych produktów spożywczych wysokiej jakości, jako istotnego czynnika zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Informator „Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Polityce Rolnej. Poradnik dla producentów” promuje Wspólną Politykę Rolną, której celem jest zapewnienie bezpiecznej i dobrej jakościowo żywności przy zachowaniu stanu środowiska naturalnego. Poradnik przedstawia także charakterystykę produktów tradycyjnych i regionalnych oraz przyznawanych im odznaczeń europejskich. Jest to kompendium wiedzy o zasadach rejestracji produktów regionalnych w Unii Europejskiej, Krajowym Systemie „Jakość Tradycja”, o korzyściach dla producentów uczestniczących w systemach jakości żywności, wymaganych przepisach produkcji oraz organizowaniu się grup producentów w Polsce i we Francji.

Portal www.produkty-tradycyjne.pl na temat produktów tradycyjnych i regionalnych we wspólnej polityce rolnej. Portal zawiera informacje dla producentów nt. obowiązujących przepisów europejskich i krajowych z dziedziny produktów tradycyjnych i regionalnych oraz możliwościach wsparcia ich działań, a także dla konsumentów – o znaczeniu oznaczeń europejskich i krajowych oraz najlepszych polskich produktach regionalnych i tradycyjnych. Portal produkty-tradycyjne.pl zarządzany jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie.

Folder o produktach tradycyjnych i regionalnych promuje europejskie znaki jakości wśród polskich producentów i konsumentów oraz prezentuje listę najlepszych krajowych produktów, a czytelników zagranicznych (angielski, francuski) informuje o rozwoju dziedziny produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce.

Czas trwania projektu: 2009-2010
Wsparcie finansowe: Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Partner: Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska


STEREOTYP a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich
Środowiska wiejskie rozwijają się coraz częściej dzięki aktywności kobiet, zarówno w obszarze społecznym jak i gospodarczym. Nadal jednak pokutuje stereotypowe postrzeganie kobiet ze wsi jako mało aktywnych, mało przedsiębiorczych, niezdolnych do samozatrudnienia i mających dużo niższą, niż w miastach, zdolność do pozyskiwania pracy. Krzywdząca ocena powoduje osłabienie potencjału i ograniczanie aktywności wielu kobiet. W ramach rządowego programu „Stereotyp” podjęto wiele działań, mających na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności kobiet wiejskich oraz zmianę ich postaw z inercyjnych na przedsiębiorcze.

Projekt realizowany był poprzez warsztaty i seminaria edukacyjno-informacyjne na terenie całego kraju. W sumie zostało przeszkolonych 640 uczestniczek (po 40 z każdego z 16 województw). Fundacja dla Polski koordynowała moduł szkoleniowy dotyczący przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W ramach projektu przeprowadzono 32 szkolenia z dziedziny:
• produktów regionalnych,
• agroturystyki i turystyki wiejskiej,
• organizacji edukacji przedszkolnej na wsi, a także
32 wizyty studyjne w ośrodkach prowadzących działalność w wyżej wymienionych dziedzinach.

Czas trwania projektu: 2007-2008
Wsparcie finansowe: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Partnerzy: Stowarzyszenie Centrum Aktywizacji Lokalnej, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej


Szkolenia dla doradców rolniczych
Doradcy rolniczy województwa podlaskiego podczas rocznego cyklu szkoleń i doradztwa zdobyli wiedzę na temat wszystkich aspektów dziedziny produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych - w szczególności w zakresie krajowego i wspólnotowego systemu rejestracji oraz ochrony prawnej.

Czas trwania projektu: 2005-2006
Wsparcie finansowe: Europejski Fundusz Społeczny, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Partnerzy Projektu: Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Institut National des Appellations d’Origine.


***

Współpraca instytucji
Fundacja dla Polski w ramach Programu współpracowała z instytucjami ważnymi dla rozwoju regionalnego i lokalnego, a także dla rozwoju nurtu ekonomii społecznej w Polsce: Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) oraz Stałą Konferencją Ekonomii Społecznej (SKES).

Współpraca z PIPRiL obejmowała tworzenie programów rozwoju, przygotowywanie regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dotyczących produktów regionalnych i tradycyjnych. W 2009 r. koordynator Programu Rozwoju Regionalnego został Prezesem Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Stała Konferencja Ekonomii Społecznej (SKES) jest dobrowolnym, wielostronnym porozumieniem otwartym dla organizacji i osób reprezentujących nurt ekonomii społecznej. Fundacja dla Polski jest członkiem SKES. Na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów powołany został rządowo-społeczny Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. Przedstawiciel Fundacji dla Polski w SKES, a zarazem przewodniczący SKES został wybrany wiceprzewodniczącym Zespołu, reprezentując w nim stronę społeczną. W październiku 2009 roku odbyły się III Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej.