Fundacja dla Polski
PROJEKTY ZAKOŃCZONE Programu Sprawne Organizacje PozarządowePROJEKT "PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI A WIARYGODNY WIZERUNEK NGO"
Celem projektu był rozwój kompetencji pracowników organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania finansowego, a także wzmocnienie wizerunku organizacji wśród potencjalnych partnerów i sponsorów.

Działania:
Szkolenia i doradztwo
Przeprowadzone zostały cztery cykle szkoleniowe z zakresu zarządzania finansami oraz fundraisingu. Tematy szkoleń to m.in: „Opracowywanie budżetów i planów finansowych w NGO”, „Zarządzanie finansami jako element budowania wizerunku”, „Organizowanie akcji fundraisingowych”.

Wizyty studyjne
W celu wymiany dobrych praktyk w zakresie zarządzania finansami i fundraisingu, dla uczestniczących w projekcie organizacji, zorganizowane zostały wizyty studyjne w wybranych przez nich organizacjach.

Konkurs projektów promocyjnych

W celu zachęcenia organizacji do działań wzmacniających ich wizerunek zorganizowano konkurs na projekty służące wypromowaniu organizacji. W drodze konkursu zostały wyłonione cztery organizacje, które otrzymały nagrody w wysokości po 5 000 zł. Pozyskane środki przeznaczyły na opracowanie materiałów promocyjnych, zamieszczenie artykułów w mediach, a także na opracowanie i uruchomienie stron internetowych.

Publikacje
Zostały opracowane i wydane dwie publikacje. Pierwsza z nich, poradnik „O przepływach finansowych w organizacji pozarządowej. Utrzymanie płynności finansowej w NGO – praktyczne wskazówki” prezentuje tematykę tworzenia dokumentów finansowych w organizacjach pozarządowych – zarówno tych, które są dla organizacji obowiązkowe (np. sprawozdanie finansowe), jak i tych ułatwiających planowanie i zarządzenie finansami (budżet, planowanie przepływów finansowych). Folder „Pozyskiwanie funduszy – dobre praktyki” ukazuje efektywne przykłady zbierania funduszy, zarówno w ramach nieodpłatnej działalności statutowej jak i działalności gospodarczej.
W ramach projektu została też opracowana strona internetowa: www.finanse-ngo.pl, na której sukcesywnie umieszczane były materiały edukacyjne odpowiadające tematyce szkoleń.
W projekcie wzięło udział łącznie 125 osób, przedstawicieli 20 organizacji pozarządowych. W seminarium podsumowującym projekt udział wzięło 65 osób reprezentujących 44 organizacje pozarządowe z 12 województw.

Projekt realizowany był partnerstwie z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich.

Okres realizacji projektu: 2011 r.

Wsparcie finansowe: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).

PROJEKT "KOMPETENCJE MIARĄ SKUTECZNOŚCI"

Celem
projektu był rozwój kompetencji organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi ulicy w zakresie zarządzania finansowego, a także wzmocnienie ich wizerunku wśród darczyńców jako wiarygodnych, rzetelnych partnerów.

Szkolenia

Przeprowadzone zostały cztery cykle szkoleniowe adresowane do księgowych i osób zarządzających finansami w organizacjach pozarządowych oraz jedno szkolenie poświęcone teorii i praktyce budowania skutecznej komunikacji na stronach internetowych, poprzedzone audytem stron www organizacji biorących udział w projekcie. Tematyka szkoleń dotyczyła prawidłowego i efektywnego prowadzenia księgowości, tworzenia budżetów projektów i organizacji, opracowywania bilansów, prawidłowej sprawozdawczości w organizacjach pozarządowych, a także skutecznego aplikowania o środki oraz budowania wizerunku organizacji.

Konsultacje i doradztwo
Uzupełnieniem szkoleń były wizyty ekspertów i ekspertek w organizacjach biorących udział w projekcie na początku i na końcu jego realizacji. W I turze weryfikowano dokumentację finansową oraz politykę rachunkową organizacji (informacje te pomogły także w dostosowaniu szkolenia do potrzeb uczestników). W II turze wizyt prześledzono zmiany, jakie zaszły w organizacjach pod wpływem wiedzy uzyskanej podczas szkoleń.
Jednocześnie organizacje mogły dodatkowo skorzystać z indywidualnego doradztwa w dziedzinie księgowości i zarządzania finansami organizacji prowadzonego przez ekspertów.

Strona internetowa i publikacje
Uzupełnieniem projektu była także strona internetowa „Finanse w twojej organizacji”, zawierająca treści dotyczące zarządzania finansowego w organizacjach.
Zostały również wydane dwie praktyczne publikacje. Pierwsza z nich to praktyczny kalendarz ułatwiający przestrzeganie najważniejszych terminów obowiązujących organizacje pozarządowe dotyczących zarządzania finansami, takich jak przesyłanie sprawozdań do odpowiednich organów.
Druga - to przykładowy bilans i rachunek wyników z objaśnieniem terminologii finansowo-księgowej.
W projekcie wzięło udział 33 pracowników z 16 organizacji pozarządowych z ośmiu województw.

Partnerem projektu był Polsko–Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
Okres realizacji projektu: 2009-2010 r.
Wsparcie finansowe: ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego