Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Sprawne Organizacje Pozarządowe > Akademia Zarządzania Finansami NGOWydrukuj

PROJEKT "AKADEMIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI NGO"


Badania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2010 roku pokazują, że polskie organizacje pozarządowe nie zawsze radzą sobie z zarządzaniem, a szczególnie zarządzaniem finansami. Wg Stowarzyszenia Klon/Jawor (badania z 2008 roku) aż 17,6 % organizacji nie prowadzi księgowości, a jedynie 5 % przeprowadza audyt. 75 % organizacji nie posiada żadnych rezerw finansowych, a tylko 3,6% myśli o inwestowaniu środków finansowych. Oba te badania potwierdzają również, że organizacje zazwyczaj nie korzystają z wielu źródeł finansowania. Często są uzależnione od funduszy publicznych, co zazwyczaj skutkuje utratą płynności finansowej w przypadku nie uzyskania dotacji. Dodatkowo około 70 % organizacji nie publikuje danych finansowych, co w rezultacie powoduje, iż nie są one postrzegane jako wiarygodni partnerzy przez potencjalnych darczyńców.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji organizacji pozarządowych w dziedzinie efektywnego zarządzania finansowego, a w szczególności – dokonywania właściwego podziału odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorczymi organizacji, planowania finansowego przy zapewnieniu płynności finansowej organizacji, prowadzenia działalności statutowej odpłatnej oraz planowania działalności gospodarczej, jak również przygotowywania prawidłowych dokumentów finansowych.

Celem projektu jest także uświadamianie organizacjom, że prawidłowe zarządzanie finansami pomaga w realizacji działań merytorycznych, gdyż daje większą gwarancję płynnej ich realizacji. Z kolei sprawozdawczość organizacji to nie tylko konieczność wymagana przepisami prawa, lecz także element wpływający na jej wizerunek. Dobrze zaplanowany i regularnie monitorowany budżet pomaga w codziennej pracy, a rzetelne, przejrzyste sprawozdanie finansowe wiele mówi o jakości pracy organizacji.
Projekt adresowany jest do przedstawicieli 44 organizacji pozarządowych – członków organów zarządczych i nadzorczych, a także - koordynatorów projektów. Projekt swoimi działaniami obejmuje łącznie około 150 osób.

Działania realizowane w ramach projektu:
Szkolenia
Szkolenia prowadzone są na dwóch poziomach zaawansowania i obejmują następujące tematy:
  • Funkcje i podział odpowiedzialności i kompetencji w organach zarządczych i nadzorczych w NGO
  • Monitoring płynności finansowej jako element efektywnego zarządzania finansami w NGO
  • Kompetencje organów zarządczych w organizacjach pozarządowych
  • Jak rozmawiać z księgową? ABC księgowości dla zarządzających finansami w NGO

Indywidualne doradztwo w zakresie rachunkowości, podatków, zarządzania finansowego, fundraisingu i sprzedaży;

Coaching w zakresie prowadzenia sprzedaży w ramach działalności odpłatnej bądź gospodarczej;

W ramach projektu prowadzony jest także portal tematyczny www.finanse-ngo.pl.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 31 lipca 2013 r.

Wsparcie finansowe: ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Pieńkowska - tel. (22) 542 58 80, d.pienkowska@fdp.org.pl