Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Programy > Program Dzieci Ulicy > Zacznij liczyć - na siebieWydrukuj

PROJEKT "ZACZNIJ LICZYĆ - NA SIEBIE"


Według najnowszych badań (wywiad z prof. Piotrem Glińskim z IFiS PAN) 26% dzieci w Polsce jest zagrożonych ekonomicznym i kulturowym wykluczeniem. W porównaniu z innymi krajami UE w Polsce żyje najliczniejsza populacja dzieci poniżej 15 roku życia zagrożonych biedą. Wg raportu Ministerstwa Gospodarki Polska 2010  24% wszystkich bezrobotnych w Polsce stanowi młodzież, także ta posiadająca dobre wykształcenie. Młodzież bez dobrego zaplecza edukacyjnego i niewystarczająco przygotowana do wejścia na otwarty rynek pracy ma znacznie mniejsze szanse na znalezienie dobrej pracy. Istnieje potrzeba wsparcia rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych i edukacyjnych młodych osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Bez odpowiedniego wsparcia osoby te z dużym prawdopodobieństwem będą pozostawać na marginesie życia społecznego, powielając sposób życia swoich rodziców i opiekunów.


Celem projektu jest poprawa jakości życia młodych osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku uczestnictwa w projekcie młodzież zyskuje nowe umiejętności i wiedzę, odkrywa swój potencjał i rozwija posiadane kompetencje oraz staje się bardziej świadoma własnych praw. Uczestnicy projektu zaczynają wierzyć w siebie i czują się bardziej wartościowi. Nabierają przekonania, że mogą znaleźć pracę, która ich satysfakcjonuje i pozwoli wieść godne życie.
Projekt jest adresowany do dziewcząt i chłopców, podopiecznych organizacji pozarządowych, w wieku 16 - 22 lat ze środowisk niezamożnych, w szczególności pochodzących z rodzin wielodzietnych, borykających się z problemami bezrobocia, uzależnień, przemocy domowej i życiowej niezaradności.

Działania realizowane w ramach projektu:
1. Szkolenia “Plan dla zmian”, w czasie których uczestnicy odkrywają własny potencjał, zyskują kompetencje i poczucie wartości, tak by mogli zaplanować ścieżkę kariery zawodowej i edukacyjnej.
Szkolenia motywują młodzież do działania, promują postawy przedsiębiorcze i niezbędne umiejętności życiowe. Jednym z rezultatów szkoleń jest opracowanie przez każdego uczestnika/uczestniczkę indywidualnego planu rozwoju.

2. Warsztat zarządzania osobistymi finansami, który wyposaża młode osoby w niezbędną wiedzę na temat zarządzania domowym budżetem oraz planowania finansowego; W trakcie warsztatu młodzież uczy się m.in. dlaczego warto oszczędzać i jak to czynić, poznaje także jakie mogą być konsekwencje własnych decyzji finansowych.

3. Doradztwo zawodowe, które pomaga młodzieży w wyborze najlepszej drogi rozwoju zawodowego (edukacja, zatrudnienie, własny biznes).

4. Stypendia przyznawane w drodze konkursu (w ramach Funduszu stypendialnego Ekonomia na Ulicy), umożliwiają młodym uczestnikom pozyskanie środków na realizację wybranych przedsięwzięć edukacyjnych i zawodowych.

5. Kluby młodzieżowe, których celem jest stworzenie przestrzeni do regularnych spotkań młodzieży i rozmów na ważne dla niej tematy.

6. Warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych wzmacniające kompetencje pracowników organizacji w pracy z tą grupą młodzieży i dające im możliwość kontynuacji projektu po jego zakończeniu.

W roku 2012 projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Podwórkowe Anioły z Radomia i Fundacją Kolos z Warszawy. Bierze w nim udział 24 dziewcząt i chłopców.

Okres realizacji projektu: luty 2012 – styczeń 2014.
Wsparcie finansowe projektu: UniCredit Foundation.