Fundacja dla Polski


20-lecie Fundacji dla Polski w liczbach:

6 mln zł – łączna kwota udzielonych dotacji
630 – liczba zrealizowanych projektów
500 – przyznanych stypendiów i nagród o wartości ponad 1,7 mln zł
– funduszy filantropijnych o rocznym budżecie od 100 do 1,2 mln zł

Jesteś na: Strona główna > O nas > HistoriaWydrukuj

HISTORIA


Początki Fundacji

Fundacja dla Polski powstała w roku 1990 jako przedstawicielstwo największej francuskiej fundacji Fondation de France dla wspomagania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Powołanie Fundacji było wyrazem kontynuacji sympatii opinii publicznej Francji wobec idei Solidarności od początku lat 80-tych. Było urzeczywistnieniem zrodzonej w środowisku polskiej opozycji idei stworzenia niezależnej organizacji, której zadaniem miało być wspieranie w Polsce inicjatyw społecznych.

Ojcowie założyciele
W powstanie Fundacji dla Polski zaangażowane były osobistości z Polski i Francji. Z polskiej strony powstanie Fundacji wspierali przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki związani ze środowiskiem opozycji demokratycznej – profesor Bronisław Geremek, Stefan Meller (późniejszy ambasador RP we Francji), Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz; ze strony francuskiej – prezesi czołowych instytucji finansowych oraz wybitni francuscy historycy, m.in. Jaques le Goff.
Powstanie Fundacji dla Polski przypadło na początek transformacji demokratycznej w Polsce. W czasie, gdy państwo wycofywało się z części zobowiązań w sprawach społecznych, lukę socjalną starały się wypełniać masowo powstające organizacje pozarządowe, a wśród nich nieliczne fundacje grantodawcze, do których dołączyła Fundacja dla Polski.

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
W pierwszych latach działalności Fundacja dla Polski odegrała pionierską rolę w odbudowie i wspieraniu ruchu obywatelskiego w Polsce. Działania Fundacji wyrażały się zarówno w formie wsparcia finansowego, pomocy organizacyjnej dla nowych inicjatyw społecznych, jak też w popularyzacji kultury życia obywatelskiego. Dzięki wsparciu Fundacji w pierwszej połowie lat 90-tych powstało bądź rozbudowało swoją bazę i działalność wiele placówek społecznych i publicznych, zwłaszcza funkcjonujących w małych, odległych od centrum kraju miejscowościach. Staraliśmy się wspierać w szczególności inicjatywy oryginalne i modelowe, stanowiące wzór dla innych organizacji i instytucji, wzbogacając dotychczasowe doświadczenia w dziedzinie oświaty, pomocy społecznej i kultury. Po kilku latach Fundacja skupiła się na działaniach adresowanych do dzieci i młodzieży z małych miast i terenów wiejskich (Program „Szkoła Otwarta”), a także do dzieci ze środowisk społecznie zaniedbanych oraz ich rodziców i opiekunów. Działania te stanowiły podwaliny pod późniejszy, uruchomiony w 1997 roku wraz z belgijską Fundacją Króla Baudouina, Fundacją im. Stefana Batorego oraz lokalnymi organizacjami społecznymi, sztandarowy program Fundacji dla Polski – Program Dzieci Ulicy.

Polska Fundacja
W połowie lat dziewięćdziesiątych sposób funkcjonowania Fundacji dla Polski zaczął ewoluować – z pozycji instytucji pośredniczącej w przekazywaniu pomocy zagranicznej do partnera instytucji zagranicznej. Po siedmiu latach istnienia jako przedstawicielstwo francuskiej instytucji, Fundacja dla Polski została zarejestrowana jako niezależna, polska fundacja. Jako już w pełni samodzielna organizacja – z jednej strony rozwijaliśmy własne programy, wspierając finansowo projekty społeczne lokalnych organizacji pozarządowych, z drugiej strony staraliśmy się szybko reagować na sytuacje wyjątkowe i potrzeby chwili, np. włączając się w organizację pomocy ludziom z terenów dotkniętych klęską powodzi w 1997 roku.

Inauguracja i rozwój funduszy filantropijnych
W tym czasie Fundacja zapoczątkowała także nową w warunkach polskich formę ułatwiającą osobom indywidualnym i instytucjom realizację celów społecznych – fundusze filantropijne. Prowadzenie funduszy polega na zarządzaniu powierzonymi przez fundatorów środkami finansowymi i wspieraniu wybranych przez nich przedsięwzięć społecznych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych prowadziliśmy już 3 fundusze: Fundusz Krzyś wspierający dzieci z Domu Małego Dziecka im. Ks. Bodouina w Warszawie, Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego przyznający corocznie nagrodę osobie lub instytucji za dokonania na polu działalności publicznej na rzecz dialogu społecznego lub reform w dziedzinie polityki społecznej oraz Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, w ramach którego nagradzane są najlepsze projekty budynków lub przestrzeni użyteczności publicznej, opracowane przez młodych architektów.

Jako że fundusze filantropijne zyskiwały coraz większą popularność, przy Fundacji uruchomione zostały kolejno: Polsko-Francuski Fundusz Współpracy powstały z inicjatywy Ambasady Francji w Polsce i we współpracy z MSZ, przyznający stypendia edukacyjne dla pracowników, uczniów, studentów i absolwentów szkół z Polski i Francji; Fundusz im. Edwarda E. Wende utworzony przez rodzinę Wende, mający na celu podnoszenie kultury prawnej w Polsce i przyznający corocznie nagrodę wybitnym prawnikom szczególnie zaangażowanym w działalność publiczną; Fundusz na rzecz Dzieci z Wadami Serca przekazujący pomoc finansową na leczenie i rehabilitację dzieci rodzinom w trudnej sytuacji materialnej; Fundusz „Bądźmy Solidarni” powołany przez firmę Commercial Union w celu pomocy jej agentom w przypadku chorób i zdarzeń losowych. Gdy z woli fundatorów dwa z prowadzonych funduszy dojrzały do usamodzielnienia się, Fundacja wsparła ich wysiłki w przekształcenie się w niezależne fundacje (obecnie Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej i Fundacja im. Andrzeja Bączkowskiego).

Rozwój regionalny
Realizując misję wyrównywania szans przedstawicieli środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym Fundacja podjęła w roku 2004 nowe wyzwania zwracając się ku mieszkańcom terenów wiejskich. Uruchomiła Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, mający na celu podnoszenie poziomu życia ludności z terenów zaniedbanych, tj.: wysokiego bezrobocia, niskich dochodów oraz barier w dostępie do edukacji i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich tzw. „ściany wschodniej”. Fundacja współtworzyła także Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, pilotowała prace nad uchwaleniem ustawy „O rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych”, doprowadzając wraz z Izbą do ustanowienia znaku „Jakość Tradycja” (wyróżnienie produktów rolniczych i środków spożywczych wysokiej jakości).

Różnorodność metod i form działania
Dzięki współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Szkołą Główną Handlową Fundacja wprowadziła do swych działań edukację ekonomiczną młodzieży. Firma ECCO i kanadyjska fundacja Street Kids International zainspirowały Fundację do działań wspierających przedsiębiorczość dzieci ulicy i uruchomienia w 2009 roku Funduszu Stypendialnego „Ekonomia na Ulicy”. Współpraca z  magazynem ELLE zaowocowała prowadzoną na łamach pisma w latach 2002-2005 głośną kampanią społeczną pt. „Ulica nie jest dla dzieci”. Szeroka współpraca z licznymi instytucjami oraz osobami indywidualnymi skutkuje także dywersyfikacją środków finansowania działań Fundacji. Obok pozyskiwania dotacji z fundacji prywatnych i instytucji publicznych Fundacja korzysta także ze wsparcia pracowników firm m.in. poprzez system payroll polegający na regularnym przekazywaniu na rzecz Fundacji dobrowolnych składek. Od roku 2004 Fundacja dzięki statusowi organizacji pożytku publicznego pozyskuje także środki w ramach 1% podatku od osób fizycznych.

Nowe programy
Wykorzystując doświadczenia nabyte w działaniach Programu Dzieci Ulicy uruchomiliśmy w 2009 r. program „Kobiety w działaniu”, mający na celu pomoc młodym kobietom (w wieku 16-22 lata) z zaniedbanych środowisk w starcie w dorosłe życie zawodowe i w podejmowaniu właściwych wyborów życiowych. Będziemy też kontynuować realizację projektów mających na celu profesjonalizację działań oraz wzmocnienie organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.

Nowe wyzwania – promowanie postaw filantropijnych w polskim społeczeństwie
Dostrzegamy też potrzebę pomocy tym, którzy chcieliby pomagać innym, a nie wiedzą co robić, aby ich wsparcie było efektywne i skuteczne. Duże nadzieje wiążemy z rozszerzeniem Programu Filantropii Indywidualnej poprzez tworzenie kompleksowego systemu usług filantropijnych (funduszy filantropijnych i powierzonych, doradztwa filantropijnego oraz pomocy w tworzeniu fundacji rodzinnych), a także poprzez działania edukacyjne, popularyzujące wiedzę o filantropii oraz o praktycznych możliwościach wspierania inicjatyw społecznych. Chcemy, aby nasze wysiłki umożliwiały coraz większej liczbie osób angażowanie się w działania filantropijne – jest to naszym celem i zadaniem na najbliższe lata.