Fundacja dla PolskiJesteś na: Strona główna > Dla filantropów > Zarządzanie funduszamiWydrukuj

ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI


Fundusze filantropijne tworzone przy Fundacji dla Polski to możliwość realizacji ważnych i indywidualnie określanych celów społecznych, bez konieczności angażowania własnych sił i środków na kosztowną i rozbudowaną administrację.

Fundatorem funduszu może być osoba indywidualna, rodzina, grono przyjaciół lub instytucja. Realizacja określonego przez fundatora celu społecznego wymaga zazwyczaj planowego i długofalowego działania. Fundator może utworzyć fundusz, przekazując określoną kwotę pieniędzy i określić czas swojego zaangażowania, jak również zasilać fundusz systematycznymi wpłatami. Może też zdecydować o jednorazowym przekazaniu większego kapitału i utworzeniu funduszu wieczystego - wówczas tylko zyski z zarządzania kapitałem będą przekazywane na realizację wybranego przez niego celu społecznego, a sam kapitał pozostanie nienaruszony; tym samym działalność utworzonego przez niego funduszu będzie miała zapewnione stałe źródło finansowania. Źródłem kapitału mogą być zarówno darowizny pieniężne, rzeczowe jak i cesje pożytków z kapitału fundatora lub papiery wartościowe. Z uwagi na status Organizacji Pożytku Publicznego, jaki posiada Fundacja dla Polski, tworzone przy niej fundusze mogą być też zasilane wpłatami z odpisów 1 % podatku od dochodu osób fizycznych.

Fundusze filantropijne tworzone przy Fundacji dla Polski umożliwiają ich darczyńcom korzystanie z ulg podatkowych od przekazywanych darowizn (do 6% rocznego dochodu dla osób indywidualnych oraz do 10 % rocznego dochodu dla firm i instytucji).

Rola Fundatora: fundator określa cel społeczny i sposób funkcjonowania funduszu, przekazuje Fundacji w formie darowizny środki finansowe w celu prowadzenia wybranej przez niego działalności filantropijnej oraz współdecyduje o sposobie zarządzania kapitałem funduszu, uczestniczy w zarządzaniu funduszem i sprawuje nadzór nad jego działalnością.

Rola Fundacji: Fundacja w porozumieniu z fundatorem administruje i zarządza funduszem w oparciu o wspólnie opracowany regulamin, realizuje cele funduszu i prowadzi działania w formie uzgodnionej z fundatorem.

Obok funduszu filantropijnego Fundacja umożliwia również darczyńcom tworzenie innej formy funduszu, funduszu powierzonego. Różni się on od funduszu filantropijnego jedynie umiejscowieniem środków finansowych. Fundator, w porozumieniu z Fundacją, wyodrębnia na swoim rachunku bankowym odpowiednie środki pieniężne, które służą realizacji celów funduszu. Fundacja w porozumieniu z Fundatorem, na podstawie udzielanych jej pełnomocnictw, prowadzi działania realizujące zamierzenia funduszu.

W każdym przypadku Fundacja dba o zachowanie ciągłości działań, zapewnia bezpieczeństwo i celowość wydatkowania środków finansowych.

Zaangażowanie fundatora w działalność funduszu zależy od jego indywidualnej decyzji. Może on wskazywać konkretne instytucje, organizacje, którym chciałby pomagać lub tylko potrzeby społeczne wymagające rozwiązania, wybór sposobów działania pozostawiając do decyzji Fundacji. Środki finansowe może przeznaczyć na różne programy stypendialne, nagrody, dotacje wspierające przedsięwzięcia kulturalne, społeczne, edukacyjne albo inne działania pożytku publicznego, które uzna za wartościowe. Fundusze mogą nosić nazwę określoną przez fundatora - wspierając budowanie pozytywnego wizerunku jego rodziny lub wybranej osoby. Fundator, jeśli tego sobie życzy, może pozostać anonimowy. Fundacja zapewnia też możliwość sukcesji - w sytuacji, gdy fundator nie będzie w stanie angażować się w działalność funduszu, może przekazać swoje obowiązki wybranej przez siebie osobie

Fundacja prowadzi pełną administrację wszystkich typów funduszy, w której zakres wchodzą: księgowość, transfery pieniężne, rozliczenia i sprawozdawczość. Na swojej stronie umieszcza informacje o funduszu i jego przeznaczeniu. Na życzenie fundatora może promować fundusz, współpracując z mediami oraz przygotowując materiały informacyjne o działaniach funduszu.
Dodatkowych informacji udziela:
Justyna Blinowska - tel. (22) 542 58 91, e-mail: j.blinowska@fdp.org.pl